SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani FitnessGang.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletnega portala FitnessGang.si.
FitnessGang.si upravlja podjetje FGANG d.o.o. (v nadaljevanju tudi trgovec), Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana, matična številka 6649254000, ID za DDV SI38871874, ki zagotavlja informacijske storitve, upravlja z vsebinami in izvaja finančne transakcije. Svojim uporabnikom ponuja univerzalno virtualno karto za storitve (obisk skupinske vadbe ter uporaba fitnes naprav v fitnesu) za različne fitnes centre. Tako je FGANG d.o.o. trgovec storitev, ki jih kreira sam, v sodelovanju z izvajalci storitev, ki so tretje pravne osebe (v nadaljevanju: izvajalci storitev).
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani FitnessGang.si, pravice uporabnika in kupca ter poslovni odnos med trgovcem, kupcem storitev, ter izvajalci storitev.
Ob registraciji v sistem spletne strani obiskovalec postane uporabnik in na ta način pridobi pravico do nakupa. Pridobi tudi uporabniško ime, ki je identično elektronskemu naslovu in geslo, ki ga obiskovalec izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Trgovec bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navede ob registraciji, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo, za zbiranje in obdelovanje za namene članstva Fitness Gang portala, ter v primeru da se uporabnik s tem strinja, tudi za obveščanja o novostih in storitvah ter neposredno trženje. Uporabnikova mobilna telefonska številka, služi tudi kot karta v vse fitnes centre, saj je virtualno shranjena na uporabnikovem mobilnem telefonu, koriščenje karte pa poteka s klicem iz uporabnikovega telefona na terminal v fitnes centrih.
Z uporabo spletne strani Fitnessgang.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.
Uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo. Trgovec ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu, saj so storitve lahko prekinjene ali pa pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe.
FGANG d.o.o si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni del tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran FitnessGang.si, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.
Dostop do spletne strani Fitnessgang.si je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Trgovec pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.
Vse gradivo na spletni strani Fitnessgang.si je v lasti družbe FGANG d.o.o. ali pa se uporablja na podlagi dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv brez pisnega soglasja trgovca je strogo prepovedano. Trgovec lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Družba si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli gesla ali uporabniškega računa uporabnika v primeru vedenja, za katerega trgovec po lastni oceni ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s strani uporabnika.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV


Trgovec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.
Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:
• ime in priimek;
• ime in priimek obdarjenca;
• naslov;
• mobilno telefonsko številko;
• mobilno telefonsko številko obdarjenca;
• naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
• rojstni datum;
• geslo v šifrirani obliki.
Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, trgovec ne odgovarja. V primeru, da uporabnik vnese napačno številko svojega mobilnega telefona in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne dobi na svojo telefonsko številko, trgovec ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.
Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Trgovec ima za izvedbo in tehnično podporo storitev pogodbene partnerje, ki imajo lahko dostop do osebnih podatkov uporabnikov. Z vsemi partnerji ima trgovec sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki jasno določa varovanje osebnih podatkov. Vsak pogodbeni partner trgovca se tako zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov za katere bo na kakršenkoli način izvedeli v času sodelovanja s trgovcem varoval in jih obravnaval kot zaupne podatke, tako v času trajanja pogodbe, kot tudi po prenehanju pogodbe.
Pod nobenim pogojem FGANG d.o.o. in kateri koli njegov pogodbeni partner, ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika. Trgovec pa posreduje podatke v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov trgovca.
Vse pri trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so jih dolžne upoštevati. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s trgovcem.
Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno stran, kot tudi ob nakupu storitev, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Trgovec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno stran in lahko prekličejo svojo registracijo preko elektronske pošte info@fitnessgang.si. Za veljavne preklice registracij štejejo zgolj tiste, ki so poslane na zgornji elektronski naslov. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov. Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov varoval tudi v primeru preklica registracije.

POGOJI PRODAJE IN KORIŠČENJA KART


Uporabnik postane kupec ob nakupu karte. V tem trenutku se med podjetjem FGANG d.o.o. in kupcem ustvari t.i. pogodba na daljavo.
Pogodba sklenjena na daljavo, je po 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.
Kupec lahko na spletni strani FitnessGang.si kupi univerzalno karto za skupinske vadbe ter uporabo fitnesa, ki velja v vseh fitnes centrih, s katerimi trgovec sodeluje in so navedeni na spletni strani. Vsak fitnes center (izvajalec storitve) pa ima svojo ponudbo skupinskih vadb in/ali fitnesa. Kupec lahko karto tudi podari, v tem primeru navede obdarjenčevo mobilno telefonsko številko.
Kupec pred obiskom fitnes centra preveri razpoložljivost vadb, če so, ter se prijavi na termin, v kolikor je to potrebno. V kolikor se na vadbo predhodno ne prijavi, to pa bi bilo potrebno, mu lahko izvajalec storitve zavrne vstop na vadbo ali ga preusmeri na uporabo fitnesa, če je to mogoče.
V ceno karto je vključeno točno določeno število obiskov za fitnes centre. Za 1 koriščen obisk karte se šteje 1 vstop v fitnes center, po pogojih ki jih določa izvajalec sam. Tako se lahko za 1 obisk šteje uporaba fitnesa in skupinskih vadb ali pa uporaba ene od teh postavk. O vseh spremembah poslovanja se odloča izvajalec storitve, pri tem pa trgovec ni kakor koli odgovoren. Kupec se predhodno pri izvajalcu storitve pozanima, kaj lahko koristi z enim koriščenim obiskom v fitnes center.
Uporabnikom storitve je izvajalec dolžan nuditi storitve pod enakimi pogoji, kot svojim članom. To vključuje vse poslovne odločitve katere sprejme izvajalec do svojih strank (delovni čas, razpoložljivost prostorov, vrsto in število storitev, spremljevalne storitve, upoštevanje hišnega reda, ipd). Izvajalec uporabnikom storitve naročnika ni dolžan nuditi storitev, ki niso vključene v ceno karte in jih izvajalec nudi svojim članom kot dodatne ugodnosti. Izvajalec storitve se zavezuje, da članom Fitness Gang ne bo storitve fitnesa in skupinskih vadb kakorkoli dodatno zaračunaval, niti v smislu plačevanja članarin ipd. V primeru suma, da je uporabnik storitve oseba mlajša od 14 let, mora izvajalec preveriti osebni dokument takega uporabnika. Če le ta, osebnega dokumenta nima, ji izvajalec ne sme dovoliti uporabe fitnes-a ali obiska skupinske vadbe. Izvajalec prav tako ne sme dovoliti uporabe fitnes- a ali skupinske vadbe osebam med 14. in 18. letom brez spremstva staršev. V primeru suma, da je uporabnik storitve fizično poškodovan, mu izvajalec ne sme dovoliti uporabe fitnesa ali obiska skupinske vadbe. Vsak uporabnik pa uporablja fitnes storitve na lastno odgovornost. V primeru poškodbe v fitnes centru, mora izvajalec uporabniku ponuditi prvo pomoč ter v primeru hujših poškodb poklicati urgentno pomoč. Vsakršna škoda, ki nastane uporabniku pri uporabi njihovih storitev, odgovarja izvajalec, razen če je do škode prišlo iz razlogov, ki so na strani uporabnika. V kolikor trgovec preneha sodelovati s katerim od izvajalcev storitev, ga nemudoma umakne iz baze partnerskih fitnes centrov na spletni strani FitnessGang.si., in/ali o tem obvesti svoje člane.
Uporabnik tako z aktivno karto obiskuje kateri koli fitnes center v skupini Fitness Gang. S karto gre lahko na skupinsko vadbo ali na fitnes. Pri koriščenju obiska v fitnes centru pokliče iz svojega mobilnega telefona brezplačno tel. št. 1808 ter prisloni telefon k terminalu. Koristi lahko enega ali več obiskov (v primeru, da uporabnik pripelje na fitnes še koga, ki mu želi plačati obisk). Ob klicu na terminal se izpiše število pravkar koriščenih obiskov ter število preostalih obiskov.
V primeru da uporabnik v postopku registracije vnese napačno številko svojega mobilnega telefona in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne dobi na svojo telefonsko številko, trgovec ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

NAČINI PLAČILA, POSTOPEK NAKUPA IN VARNOST


Na spletni strani Fitnessgang.si so mogoči naslednji načini plačil:
• Plačilo s plačilnimi karticami: MasterCard, Maestro, Visa, Visa-Electron, Activa
Uporabnik izbira med tem ali karto kupuje zase, ali jo želi komu podariti. V primeru da karto podarja, vnese še ime in priimek obdarjenca ter njegovo mobilno telefonsko številko. V nadaljevanju izbere možnost Nakup s plačilno kartico, potrdi izbiro ter v nadaljevanju klikne na gumb "Naroči in plačaj". Nato izbere eno izmed navedenih vrst kartice, vnese zahtevane podatke in opravi plačilo. Na strani se nato izpiše ali je bilo plačilo izvedeno. V primeru uspešnega plačila, kupec prejme na elektronski naslov, ki velja za njegovo uporabniško ime, obvestilo o nakupu ter elektronski račun.
Do podatkov o plačilni kartici kupca trgovec nima dostopa oz. vpogleda. Nov sistem spletnega plačevanja omogoča, da se podatki o plačilni kartici vnašajo izključno na varnih straneh banke. V primeru izbire plačila s plačilnimi karticami je tako kupec preusmerjen na varne spletne strani, ki jih upravlja procesni center Activa in banka s katero ima trgovec sklenjeno pogodbo o sprejemu kartic. Verified by Visa in MasterCard SecureCode1 omogočata, da lahko z uporabo plačilne kartice kupec vsak spletni nakup dodatno zaščiti z uporabo varnostnih protokolov sistema 3DSecure.

• Plačilo z Moneto
Uporabnik izbira med tem ali karto kupuje zase, ali jo želi komu podariti. V primeru da karto podarja, vnese še ime in priimek obdarjenca ter njegovo mobilno telefonsko številko. V nadaljevanju izbere opcijo plačilo z Moneto, potrdi izbiro ter v nadaljevanju vnese zahtevane podatke in opravi plačilo. Na strani se nato izpiše ali je bilo plačilo izvedeno. V primeru uspešnega plačila, kupec prejme na elektronski naslov, ki velja za njegovo uporabniško ime, obvestilo o nakupu ter elektronski račun.

Pri težavah s plačili se lahko uporabniki obrnejo na e-mail naslov info@fitnessgang.si.

REKLAMACIJE


Trgovec ne izvaja storitev, ki jih oglašuje na FitnessGang.si, zato tudi ni odgovoren za morebitne nepravilnosti posamezne storitve, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev. Za izvedbo storitev in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami, je neposredno odgovoren ponudnik storitve, ki je tudi lastnik posamezne storitve. Za vse morebitne pritožbe in reklamacije, ki bi lahko nastale, ko kupec koristi karto pri ponudniku storitev, se kupec takoj in na mestu samem obrne na ponudnika storitve. V kolikor kupec ne uredi pritožbe pri ponudniku storitev, se lahko v roku 14 dni obrne na e-mail naslov trgovca info@fitnessgang.si. V primeru, ko je reklamacija utemeljena, se kupcu, na njegovo željo, povrne ves denar nakupa karte. Utemeljenost pritožb ugotavlja podjetje FGANG d.o.o. skupaj s ponudnikom storitve, ki je bila reklamirana, v reklamacijskem roku 8 dni. Kupcu v tem roku posreduje pisni ali ustni odgovor.

ODSTOP OD POGODBE


Kupec ima pravico, da v 14 dneh od nakupa sporoči odstop od pogodbe po 43. č členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti z dnem nakupa karte. Kupec lahko odstopi od pogodbe v primeru, da karte še ni koristil.
Če kupec odstopi od pogodbe po tem, ko je storitev že delno koristil, plača podjetju znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve podjetja o odstopu od pogodbe. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe podjetje opravi vračilo prejetih plačil najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. Za vračilo prejetih plačil trgovec uporabi kupčev TRR. V te namene mu mora kupec, posredovati podatke o le-tem, trgovec se zavezuje, da jih bo obravnaval po predpisih o varovanju podatkov. V kolikor kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, mu trgovec ne more vrniti denarja.
V primeru ko je storitev v celoti koriščena, kupec nima več pravice do odstopa od pogodbe. Vse odstope od pogodb obravnava trgovec preko elektronske pošte info@fitnessgang.si Za veljavne štejejo zgolj tiste, ki so poslane na zgornji elektronski naslov, obravnavane so v roku 8 dni. Postopek obravnave je zaupen, FGANG d.o.o. je dolžan varovati podatke kupca in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo kupca.

PIŠKOTKI


So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Spletna stran www.fitnessgang.si uporablja piškotke za zbiranje statističnih podatkov z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje na spletnem mestu. Piškotki ne vsebujejo nobenih dejanskih podatkov o uporabniku. Če obiščete naše spletno mesto in so nastavitve vašega spletnega brskalnika takšne, da dovoljujejo sprejemanje piškotkov, to razumemo kot vašo privolitev, da smemo uporabljati piškotke za zbiranje analitičnih podatkov.

Piškotki na www.fitnessgang.si:
- _utma 2 leti Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
- _utmb 30 minut Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
- _utmc trajanje seje Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
- _utmv 2 leti Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
- _utmz 6 mesecev Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics

 
© 2014 FitnessGANG, All Rights Reserved